Thursday, May 17, 2018

Hangkamaana 1


In Tausug bahasa hikapagbansag natu' tuud karna' mataud da isab siya hangkamaana biya' sin manga dugayng bahasa ha Dunya. Kamaanahan niya ra isab in unu-unu sadja naaawn halawm sin Alam bang iban baya' sin Tuhan. Kagunahan natu' pangadjiun tagnaan supaya ha bahasa magkarayahan.

aasawahun = babanahun, tuning
abal = alun, lumbag, laang
abangan = hapaan
abat = saway
abbak = abbu, takabbul
abbu = takabbul, abbak
abbuhan = abbakan                                                                
abugaw = huwis, manghuhukum
abung = hilu
ād = larang, lasuk, apis
adjung = banug
agad = lamud, 
agap = bukay
agaw = gawgaw
agiad = agiyad, anggil
agiyad = agiad, anggil
akig = inggit, abughu'
akkal = pamikil, panali'
akkalan = dupangun, lawngun
akunan = atasan
alak = tuba'
alakan = gandangan
alas = tunggal, hambuuk
Allah = Tuhan, Rab, Ampun Nagpapanjari
alun = abal, laang
alupan = unahan
alupun = bangharun
ama' = aya, appa'
amal = astul, dugal, agut
ambung = baskit
ammal = hinang
ammalun = hinangun
amu' = uwang
amun = amu
anad = sulay
anak = tubu'
anak-asawa = limbit, talianak
andahaw = tuk-tuk, bunuk-bunuk, ulan-ulan
andut = pais
angil = agiad, agiyad, lupa
angkasan = duwahan
angkatun = buhatun
anglit = pagtutugnaan, paglulutuan
angsud = hamut
angut = kabayaan, maksud
anib = ayad, halli'
antara’ = ūtan
anyamun = batulun
apas = tadlung
apis = ād, lasuk, larang
apul = dugu'
aray = aruy
arut = malangug, pallah, majuri
asagan = bu’sugan
asang = awit, tangis
asip = sagina
asipun = saginahun
aslag = laggu’
astul = dugal, amal, bunsi
astulan = dugal, amahan, bunsihan
asubu = usihat
asubuhun = tanyahun
atay = jantung
atud = kita', patung, pandang, du'lag
aturun = kitaun, patungun, pandangun
awal = panagnaan, diyayngan, puunan
awam = bulungbahalul
awamun = lawngun
awan = inak, langit
awit = tangis, huku’
awn = taga
ayad = umid, kaayad,litsin
ayuput = ipat
ayuputun = ipatun
babai = umagak
babanahun = aasawahun, tunang
bābībū = undang-undang
bagbag = pusat, tupuk
baggut = hukut, gandut, gundali’
baggutun = hukutan, gundalian, gandutan
bagti' = bali'
bahasa = kabtangan, kawl, kawlan, hilalaungan, himumunga
bajju = hunus
bajju' = tamungun
bakkas = limpa', tanda', panhid
bākun = lundugun
balamu = saddiya, sakap
balap = langug
balik = baliskat, buntut, bing
baliskat = balik, buntut, bing
balungun = pa’sanun
baluy = hanig
bana = tāiban
banda' = patumtum, pamandu'
bandīha = talam
banggaun = dugtulun
banggul = panggul
bangharun = alupun
bangku' = lilingkuran
bangku’ = kura’kura’, syia
bansag = kakilahan
bantug = tanyag
bantugun = sanglitun, bansagun
banug = ajjung, bangka'
baran = anggawta’, jasad
bardapat = putingan
barung = lalagut
barung = lalagut, pakukus
baskit = ambung
bāsu = sawan
bātin – gāib, sipuk, tapuk
batuhun = tiluun
batukun = lungkarun, ukayun, kitaun, lawagun
batulun = anyamun
bawk = maru’, bawk-bawk
bawk-bawk = maru’, bawk
baya’ = lungut, muhut, tugul
bidda' = kandil, dugayng
bijjak = sawmbibi
bikal = lampik
bilang = makajari
bilukun = tabirun
bīn = pusaka', banda’
binasahun = lubakan, lapdusan
bīng = balik
bingal = uan, bimbang
bingaw = hilu, hapung, halung
bingkuk = tabid
binsulun = hibalun                                                        
binuwad = pamuwad
birahun = bilukun
bisa = hapdus, sakit
bislang = biyuka', siak
bissara = kabtangan, kawl, kawlan, dabdab, dabdaban, pamissarahan
bisu = pasluk
bisud = utung
bisurun = utungun
bisurun = utungun
biyaksa = ha’mak, anad
biyuka' = tahay, sīak, bīslang
bu’sugan = asagan
bubuwaran = pahayngan
budjakun = tagbakun
budjang = daga
budjul = butig, busul
buga’ = ilat, hanggaw
bugaan = mahanggaw, mabuga’, maramag
buggul = kuug
bugit = butas, pasad
bugtang = marihang, patay, lindung, wapat, sabil, salak
bugtu’ = utud, utas, ukat
bukadkad = bukal
bukag = hibuk, bahubuk

No comments:

Post a Comment