Monday, May 21, 2018

Kumala' Idin Ku


Daman-daman sin kasubulan sin timpu kamaasan ha way pa in Kastila' iban Milikan asal na karandaman. Damikkiyan, lasa di' makawgun sampay pa tahun Jipun. Bang masi di' bayaun, magsabil in abutun.

Kumāla' Idin ku
Bulakbulak tipay ku
Pagdaubdauban ku
Kabagbagan ũ ku
Kasalayan nyawa ku
Sabab kakũgan ku

Tuan Putli' Ajijatul Mu'mina
Bukun pa ngaān niya
Hat danglay kaniya sin ina' ama' niya
Amu na ngān niya
Hi Sitti Harija
Salip Aypajuja
Asiyaj Jahura
Ha Banuwa Kullahum
Ha Lupa' Targãib

Wala' pa dimarãga
Timatana-tanana
Impis patahuran na
Bang maragit sin bakaka
Tũy dumāgan dumaghay
Kiyukullung manga pugay
Apasun mu bidda' kasay
Lingiun kaw di' maghaatay

Magbīng kaw pa unahan
Sumūng pa taykuran
Himibal kasa'bitan
Sin buktun iban hawakan
Jimalla-jalla ampan
Imikug lāhipan
Bang kaw kasa'buran
Malawa' kaw ha indan

No comments:

Post a Comment