Saturday, May 19, 2018

Kalagguan sin PanayamnayamIn panayamnayam (sports) hambuuk kakahinang sin ginhawa-baran (physical exertion) iban kapandayan (skills) sin tiyap-tiyap manusiya' (individual) atawa tumpukan (team) mag-atu magpanayam labay ha sara' iban aturan parānan kakilahan in dumaug duun kanila.

In panayamnayam hambuuk siya mawdu' hipaghindu' sin kamastalan atawa pagpangadjiun sin kamuliran (learners) ha tiyap-tiyap iskul sin parinta (public school). Paranan nahinang in mawdu' MAPE pasalan in PE manunjuki pa pangadji' sin pagpakusug sin ginhawa-baran. Ganap duun ha pangadji' ini in pagpanayamnayam sin kamuliran sin iskul. Ha hukum-akkal pangadji' (educational psychology), kiyatusian sin in bata' landu' matagi ha manga kakahinang panayamnayam duun halawm bay nila atawa ha halaman. Agad dum-adlaw, in bata' way hinang bang bukun hadja panayam (game) lamud na in pagbaybay iban sin kaibanan bata' atawa kabataan.

In bata' madtu pa iskul bukun sadja maksud humati sin hindu' sin mastal. Paiskul in bata' pasal sumanyang siya ridtu sin manga panayaman piyaawn sin mastal iban mataud siya maiban magpanayam didtu ha iskul. Hakanna misan in pangadjian (lesson) ha katan mawdu' atawa paghindu' (teaching) sin mastal, liyalamuran da panayam supaya in kamuliran di' malawa' in napsu halawm sin klas masi makaagad ha manga hihinangun sin pangadjian.

Hambuuk da isab maksud sin panayamnayam ha iskul (school sports) bang biyadiin malayn pa manga kawm (residents) amu in duun sila kakitaan ha kawman nila magpanayam ha waktu bukun sila nangungusaha sin kabuhianan nila. Kagunahan da isab in kawm kapaawnan sila kalilipagahan (leisure) bat sila di' sumuhun sin manga kahunita nababanghad nila ha tiyap-tiyap adlaw. Awn manga kawman (community), nagpaawn sila paglamilami (festival/feast). Hambuuk, kakahinang duun ha paglamilami amu na in panayamnayam. Kamasuhulan, in kawman sin Tausug magpaawn paglamilami bang bulan haylaya na. Bang Muninsipal sin Indanan, kamawmuhan paglamilami amu na in panayamnayam biya' na sin magbalibul, magbaskitbul iban sin maglumba' sampay manga kamastalan pagbandaan nila magpawn tumpukan manayam ha adlaw Haylaya.

Bang in manga kamaasan sin kamuliran tumagi na ha panayamnayam, maluhay na sila makalamud ha pagplanu bang biyadiin in iskul makapaawn jukup panayaman iban makataud na sila marayaw ha pagpasambu sin kakahinang panayamnayam (sports activities) ha iskul.

Manga tau Lugmah, Bunot, Indanan, Sulu
No comments:

Post a Comment