Saturday, May 19, 2018

Pangugkubla'


In Pangugkubla' (Interjection) amu in kabtangan atawa bahasa mamaytai sin sakusug-kusug parasahan (emotion) atawa pangnanam (feeling) sin lasa, anger, bunsi atawa buga'. Bang ha bararila' (grammar), in pangugkubla' way parsugpatan niya pa manga ginisan sin himumungan.

Kamasuhulan in pangugkubla' hambuuk pa ruwa kabtangan magjatu ha unahan sin himumungan. Makabayta' siya kakuyagan (yihi), kasusahan (ay, aw'), dugal (hng), kubla' (na) atawa manga dugaing pa parasahan.

In pangugkubla', bukun biya' sin katan bahagi' sin hilalaungan, di' siya sumamud ha unu hadja manga kabtangangan halawm sin himumungan (sentence). Wayruun ari-arihan niya, iban di' siya magguna pangarikari (modifier). Di' siya umanggawta' sin hinang sin piyagbissarahan atawa piil.

Usalun in guhit-baba' (comma) ha ruhul sin pangugkubla'. Bang makusug in parasahan, usalun in tindug-tumbuk (exclamation point) ha ulihan.

Sawpama:

Yihi, kimugdan kami.
Yihi! Kimugdan aku!

Ay kita mamung katan sin kabtangan siyusunuran sin tindug-tumbuk atawa guhit-baba' bat pangugkubla'. Bukun yan bunnal. Balikan ta, in pangugkubla' magbayta' siya sin sakusug-kusug parasahan. Kitaun ta in manga sawapama ini.

Gamar! Kari kaw kita' sin bibang!

Hundung! Makutkut kaw sin bibang!

In in manga kabtangan sawpama sin pangugkubla':

aray
aruy
ari
astag
astaghanan
astagpirulla
aru
uy
na
huy
hay
u'
i
a
uwa'
uha'
uy a'
uway
uhay
hi
aha

No comments:

Post a Comment