Friday, May 18, 2018

Sulangmaana 1


Manga katabangan atawa manga bahasa (words) amu in di' magsibu' atawa sulang in hatihan nila. Amu na ini kitab ataw buk mangluagi sin manga pangingat sin manga Tausug tungud pa bahasa nila Tausug hipagliyulyulaung iban sin hambuuk atawa lumabi pa dayng ha hangkatau.

abang - hawan
abbu - pagpatibaba'
abung-sayu
adlaw - dum
agad - dugayng
agak-agak - makasay, mabiskay, masapat, makusug
agiyad - dugayng, sulang
agpang - pasaran
agut - ulung, lasa, kasi, sub
alup - taykud
alupan - taykuran
amal - lasa, kasi, ulung
ampi' - hubu'
amu - bukun, buku'
amun - bukun, buku'
anduk - hangad, tunga
anggil - dugayng, sulang
Angkap - lantay
asal - ampa
asang - katawa
asibi' - dakula', malaggu'
aslag - nahut
astul - lasa, kasi
atas - pasad, pasaran
atu - bagay
atud - pirung
awal - hinapusan, ulihan, susungu
awam - makaingat, mapaham, maingat
awit - uyum 
ayuput - pasaran


No comments:

Post a Comment