Sunday, June 3, 2018

Lilling Organ Kan Hji. Ban

In Post ini wayruun maksud unu unu.amura in maksud nya nagpatumtum atawa tumumtum ha mga sila kamaasan sin kita nyu nag luwas lungsad ha ngan sin agama hulah iban bangsa. This source was from the post of the following caption in Facebook.

Tausug Song Favorite Collection
about 3 months ago · 
Follow
KISSA KAN HADJI BAN (Vandahari Jajurie)
mga gagandilan tausug namawugbug sin Hulah Bangsa iban agama ha waktu masa nila.
Mga Gagandilan tiyuk in Dugu Nyawa iban Ahli ha ngan sin HUlah Bangsa Iban Agama.
Audio Credite: ZyRhine Lee
https://youtu.be/Cougsv54knM )


Hantungud sin Pattah background mga gagandilan natuh mnlf kamaasan natuh damikyan yrasabaksud unu unu pa mangi.hangkan yan n na pih sin nag edit sabab sila ra hangka maksud. Yruun tuud napikil iba. Na imangkan sin nag edit iban nag post mga hikakangi in pag post. Nag pa tumtum hajja in maksud sin pag post ha mga sila kamaasan sin kita nyu kakasihan iban kalasahan mga nag luwaslungsad.

In pattah yan kiyawah hajja ha google, mag maap dakuman ha mga MNLF iban hi syu syu na bang na usal in Pattah yan nahinang background y naka baid sabab dih kaingatan bang kansyu pa mamaid.basta kiyawah na hajja ha google in pannal mga yruun da sumah sin pag kawah iban mga dih da hika unu pag ka yruun da maksud mangi unu unu. Kabalikan dakuman Pagmaapan dakuman ha pag usal sin background sin post. Magsukul.

No comments:

Post a Comment