BAHASA


IN SUNGUN SIN BAHASA? Tumaud in daya sin hula' bang dumaya na in bahasa niya. In pagtaud sin bahasa dipindi ha taud sin kapanyapan nganganan ha hula' sing manga naghuhula' duun kaniya.

MANGA HIMUMŨNGAN


MANGA WALU BAHAGI SIN HILALAUNGAN
  1. Kangannganan (Noun)
  2. Panubli (Pronoun)
  3. Piil (Verb)
  4. Pamapata (Adjective)
  5. Panglangay (Adverb)
  6. Panaysay (Preposition)
  7. Panugpat (Conjuction)
  8. Pangugkubla' (Interjection)
TAUSUG MAANA

Lawansibu'
KAMAASAN (FOLKLORE)

PANUKILAN (LITERATURE)

KISSA (TALE)
SINDIL-SINGGIT GABBANG (BALLAD SONG)
HADIS
KALANGAN (SONG)
KATAKATA (FOLKTALE)
KATARASULAN (POETRY)

BISSARA-KAMAASAN

TIGUM-TIGUM

DAMAN

No comments:

Post a Comment